Origins

Zážitkový larp z historie kouzelnického světa

O hře

Hra plná magie, starých tajemství a křivd. Životy kuzelníků se velmi liší od těch, co vedou v budoucnosti, Statuta Utajení je vzdáleným snem a prozatím jsou stále váženými členy společnosti. Alespoň na některých místech.

Hra

  • Hra se odehrává pokaždé v jiné době, téma dalšího ročníku Vám bude včas odtajněno!


Galerie předchozích ročníků

Školy magie

Myslíš si, že není většího daru než je moudrost a vědění? Odpovědi hledáš ve starých svitcích, tvé ruce vytváří nové
a tvá mysl touží po pochopení všeho na tomto světě?
Kdo pozná, ten porozumí a zde pramení jakákoliv moc. Potom je ti k dispozici vědění Havraspáru a kryptomagie.

Myslíš si, studium bázlivým, ale odvážným a připraveným štěstí přeje? Vládneš hůlkou stejně jako mečem? Nechybí ti chuť riskovat a objevovat nové způsoby magie?
Potom přivítej Nebelvír a studium archemagie.

Myslíš si, že není cennější dar než vytrvalost, odhodlání
a čest? Že vše, co potřebujeme, najdeme v zemi kolem nás?
S pokorou přijmeš moc nad životem a smrtí? Potom ti patří učení Mrzimoru a živlové magie.

Myslíš si, že dokážeš odhadnout, co si druzí myslí? Dokážeš
v nich číst jako v otevřené knize nebo je dokonce přelstít? Dokážeš vyrůst až nad ostatní? Jak ambiciózní...
Potom je tu pro tebe Zmijozel a tajemství psychomagie.

Každý z vás, nově příchozích, bude zařazen do jedné ze čtyř zmíněných kolejí, které naši školu již od jejího založení charakterizují. Od doby Zakladatelů jsme ušli dlouhou cestu, již dvě stě let, ale stále jsme tu, silní, odhodlaní, moudří... Stále otevřeni novým způsobům a poznatkům. Přijměte místo mezi námi, ať je vám Škola čar a kouzel v Bradavicích domovem, jako mnohým před vámi. Které učení bude tou vaší cestou, po níž se budete ubírat? Nechť Moudrý klobouk promluví...

Uvítací řeč k rozřazovacímu ceremoniálu, září l. p. 1190

O náboženství

O náboženstvích naší doby, se kterými budete mít možnost se na hře setkat.
Pro účely larpu jsme některé termíny zjednodušili a zobecnili.

Katolictví
Svět byl stvořen v sedmi dnech Bohem, prvními lidmi byli Adam a Eva, nositelé prvotního hříchu, s kterým se každý rodí a smývá jej svátost křtu. Člověk je však neustále pokoušen Satanem, padlým andělem a nepřítelem Boha, k dalším a dalším hříchům, které mu mohou být odpuštěny při svátosti smíření (zpovědi). Během tradičně latinsky vedené mše věřící bez hříchů přijímají tělo a krev Kristovu (hostii a víno) jako požehnání, maximálně ale jednou ročně, na Velikonoce. V menších diecézích Tělo a Krev přijímá vždy pouze kněz. Ježíš je vtělením Boha na zemi, zrozen z čisté Panny Marie jako syn Boží a syn člověka. Jeho misí na zemi bylo předat lidem učení, které máme v podobě čtyř Evangelií. Duch Svatý vychází z Otce a Syna jako jediného principu, ne dvou. Katolíci se řídí Svatým desaterem, které bylo sepsáno Mojžíšem a předáno přímo od Boha. Lidská duše může dosáhnout nebe tím, že člověk za života následuje kázání katolické církve, vede mravně založený život. Pokud je člověk špatný a nemorální, při Posledním soudu bude vyhnán do pekla. Katolictví bylo součástí společnosti a provázelo člověka od narození až ke smrti. Církev se starala o vzdělání, o chudé a nemocné, vysvětlovala a dávala smysl všemu, co se dělo (bouře, hladomor, sucha, nemoci).
Vyznavači římsko-katolické církve, v této době nejrozšířenější, věřili v existenci jediného Trojjediného Boha v podobě Otce, Syna a Ducha svatého. V době vrcholného středověku, ve které se pohybujeme, bylo katolictví sužováno několika historickými schizmaty, rozdělením vůdců církve na patriarchu z Konstantinopole a patriarchu z Říma. Byzantský patriarcha byl v polovině 11. století oficiálně z římsko-katolické církve exkomunikován. I za to pak bojovaly křížové výpravy. Hlavou katolické církve je tedy papež, sídlící v Římě – momentálně papež Urban II. Kanonické právo, hlavní pravidla a zákony církve jsou vymáhány a prosazovány pevnou hierarchií božích služebníků na zemi. Do tohoto práva zasahuje světská moc jen ve vybraných výjimkách. Do církve může člověk vstoupit do řádu (jeptiška, mnich) a později se, s tím správným učením a vírou, stát knězem (v případě mužů).

Katarství
Pojem katarství není dnes příliš známý a i ve své době se mu říkalo jinak, vyznavači se sami označovali jednoduše za “Dobré křesťany”. Primární myšlenkou této víry byl dualistický pohled na svět, na existenci dvou bohů. Toho Zlého (Bůh Starého zákona) a toho Dobrého (Bůh Nového zákona). Oba bohové byli většinově vnímáni jako dvojčata – rovnocenné entity stejné moci a důležitosti, moc Dobrého Boha tak byla limitována hranicemi moci Boha Zlého. Lidé tak věřili, že byli jako andělé znovu a znovu zrozeni do materiálního světa Zlého boha pokřiveného hříchem, a jedinou cestou k ukončení této nekonečné reinkarnace bylo zřeknutím se všeho materiálního. Duše byla zlomkem existence Dobrého boha v nich a prožití víry bylo tak možné skrze sebe sama, odmítali mše, papežská dogmata a nařízení.
Kataři byli vegetariáni neb boží přikázání káže NEZABIJEŠ!, jelikož každý boží tvor v sobě nese zlomek Dobrého boha v podobě duše. Jejich kněží, nazýváni parfait, byli z dnešního pohledu dokonce vegany. Katar byl schopen zabít pouze v opravdu zoufalé situaci, což ho ale i tak dovedlo k nechtěnému dalšímu cyklu reinkarnace.
Ježíše uctívali jako anděla, jeho fyzické bytí na Zemi však odmítali a brali jej jako iluzi vytvořenou dalším andělem, Pannou Marií. Fyzická podoba Ježíše tak byla výtvorem Zlého Boha, falešného mesiáše a chlípného milence Maří z Magdaly. Odmítali rovněž ideu Vzkříšení Kristova, které brali jen jako jeho další reinkarnaci do špatného světa. Kříž pro něj byl jen materiálním znakem utrpení a zla. Jana Křtitele a proroka Elijáše vnímali jako démony seslané Zlým Bohem šířit falešnou svátost křtu.
Uctívali v malých kruzích, kterým předsedali právě parfait, četli z knih a navzájem si předávali učení.

Židovství
Původ této víry, kultury a práva vychází ze Starého zákona Bible, tzv. Tóry. Židé jsou vyvolený národ jediného Boha, on je vyvedl z otroctví v Egyptě a dal jim Zemi zaslíbenou – Kanaan/Izrael. Zde prorok Samuel ustálil jejich krále, nejdříve Saula a později Davida. Jeho synem byl slavný král Šalamoun. Principem víry je láska k bližnímu, tak jako Bůh miluje je. Ve své době šlo o jedno z mála monoteistických náboženství a vztahy Boha nejsou ovlivňovány jinými entitami (bohy), ale jeho láskou ke světu a lidem, které stvořil. Vše, co na zemi prožívají, každý den a každá činnost jsou přímým prožitkem Boha, zlo a negativní prožitek vychází jedině z člověka. Židé nevěří v existenci padlého anděla či ďábla, zlo berou jako abstrakt vycházející jedině z člověka.
Kvůli neustálým válkám a nenávisti ze strany jak muslimů, tak křesťanů jsou v době naší hry rozptýlení po celém světě.

Islám
Islám se na víru dívá skrze Korán a vše již bylo dříve předpovězeno proroky, jako byli Adam, Abraham, Mojžíš a Ježíš. Zakladatelem Islámu byl Mohamed, další prorok. Stejně jako katolíci věří muslimové v Poslední soud, nebe a peklo. Řídí se pravidly Pěti pilířů Islámu a islámského zákonu (šaria), který pojednává o všech aspektech života od bankovnictví až po práva žen a životní prostředí. Popírá existenci více bohů, stejně jako katolický pohled na Svatou Trojici. Vše bylo stvořeno Bohem a člověk žije proto, aby Jej uctíval. Stejně jako katolíci i židé, i oni věří v existenci andělů, v islámu ovšem hrají opravdu důležitou roli, prorok Mohamed s nimi jednal osobně. 

Tvorba postavy

Jak psát životopis postavy:

Rádi bychom Vás jako hráče podpořili ve snaze napsat kvalitní životopis přínosný jak pro hru, tak pro nás, organizátory, a zároveň i pro Vás samotné. Zde je tedy stručný návod o několika krocích, jak napsat životopis Vámi vymyšlené postavy.

Forma životopisu:
Pokud si nejste úplně jisti svým psaným projevem, napište raději strukturovaný životopis (psaný po bodech v odrážkách), časově sousledný, a tedy mnohem uchopitelnější námi orgy než jakkoliv dobře zamýšlený téměř nečitelný text.
Dále je důležité si uvědomit, že tím hlavním, čeho byste se při psaní měli držet, jsou fakta. Fakta a myšlenka na to, že my to budeme číst i několikrát. Pokuste se tedy prosím zdržet poetických popisů nálady okamžiku, když jste se před dvaceti lety na jaře procházeli po parku a čichali ke kytici čerstvě nařezaných růží, takové věci do životopisu nepatří.

Klíčové okamžiky životopisu:
Ten nejdůležitější bod je vědět, co by se v životopise mělo objevit a uvědomit si, že pokud to nesdělíte organizátorům Vy osobně prostřednictvím Vámi psaného textu, nemají se to jak jinak dozvědět. Co je tedy pro životopis důležité?
V prvé řadě jsou to okamžiky ze života formující Váš charakter. Proč se postava chová, jak se chová a proč je tím, kým je? Musí pro to mít nějaký důvod. Dále zážitky, setkání, vzdělání, místo narození a řada dalších věcí Vás pozitivně a negativně ovlivňuje. Pokud máte nějaké zajímavé, či důležité rysy (ať už vlastnosti, tak třeba i názory či postavení a majetek), v životopise by se to mělo rozhodně objevit a stejně tak i vysvětlení, jak jste k nim přišli a co to pro vás znamená.

Přístup k detailům:
Detaily oživují postavu. S tím lze jedině souhlasit. Je však podstatné k detailům přistupovat opatrně. Každý detail může být použit ve hře (proti vám) a kdybyste nechtěli, aby se v ní objevil, tak ho do životopisu nepište. Je také nutné každý kousek skládačky pojmout tak, aby byl námi organizátory uchopitelný a lehce zpracovatelný. Pokud Vás máme prostřednictvím detailů postavy propojit s někým jiným, mnohem lépe se toto dělá, když detaily nejsou příliš dopodrobna rozpracované a hlavně když nám necháte některé dveře otevřené. Například to, že vám někdo zabil otce, je skvělý materiál pro nás, nepodstatným se ale stává ve chvíli, kdy dodáte přesný popis vraha, času a místa činu nebo dokonce informaci, že jste jeho smrt již pomstili.

Kostlivci ve skříni aneb temné tajemství:
Jak si trochu okořenit historii postavy. Temné tajemství je možná pro mnohé ohraným klišé, ale každý ve skutečnosti dělá ve svém životě mnoho chyb a kouzelníci k tomu mají těch příležitostí ještě o poznání víc. Zkuste se tedy zamyslet a přijít s něčím zajímavým, co vytváří určitou kaňku na vaší minulosti. Nemusí se ani přímo jednat o věc, kterou vy nutně musíte považovat za špatnou. Rozhodně by se však mělo jednat o věc hrozící možným konfliktem v případě odhalení. Dodá to špetku nebezpečí Vaší hře a také trochu strachu z možného provalení se Vaší minulosti. Hru to patřičně okoření a vytváří to hezké zápletky na pozadí, do nichž se můžete ponořit. A v neposlední řadě nám, orgům, dáváte do ruky možnost zajímavě propojit vaši linku třeba s někým dalším na hře.
Příklad: Počestný křesťanský kněz, ač dnes silně věřící, v minulosti spáchal vraždu. Dnes se náležitě kaje a snaží se být příkladným služebníkem pána. Na hře se však může toto jeho temné tajemství odhalit, čímž může náš kněz ztratit na důvěryhodnosti, jako bonus navíc se tu setká se synem zavražděného, jehož dlouhodobým cílem je pomstít smrt otce (čímž nám vzniká konflikt minimálně dvou hráčů).

Konflikty:
Stejně jako zmíněné tajemství hru dobarvují konflikty. A možná ještě více. Ať už se jedná o konflikty otevřené či skryté, konflikty jsou to, co hýbe hrou. Neboť hru a události vždy tvoří spor dvou a více stran, tedy konflikt.
Nebojte se do svého životopisu přidat nějaké uzavřené, probíhající, či potenciální budoucí konflikty. Nic tím nezkazíte a nám dáte možnou živnou půdu pro hru, která může být využita. Mezi konflikty se na rozdíl od tajemství dají zařadit i věci, které vás v případě provalení přímo nepoškozují. Staré rodinné spory mezi příbuznými, spor o vlastnictví mocného artefaktu, nenávist mezi zhrzenými milenci apod. Obecně jakákoliv informace ve Vašem životopisu vytvářející potenciální konflikt mezi Vámi a okolím je přínosná pro hru Vás i ostatních.

Životní cíle:
Každý má většinou nějaké své soukromé cíle či drobná přání. Je dobré si je promyslet, protože se jedná o další faktor výrazně ovlivňující Vaše zapojení do hry. Takových cílů by mělo být ideálně více. Mohou být drobné a krátkodobé a stejně tak třeba i monstrózní, dlouhodobé a možná i velmi těžko splnitelné. Jsou tu především proto, že Vám vytyčují jasnou osu, jak svou postavu hrát a kam směřovat její osud.

Na závěr:
Neočekávejte, že se ve hře promítne celý Váš životopis. Takových textů máme standardně tak přes třicet a když k nim přidáte životopisy nehráčských postav, je toho opravdu hodně na propojení a vše jednoduše použít nelze. Pokud nám ale životopis dodáte s dostatečným předstihem, vynasnažíme se z něj vytěžit maximum.

Tento text byl s drobnými úpravami převzat od organizátorů larpu Hlídky Brno, kterým tímto moc děkujeme. Doufáme, že znovu dobře poslouží svému účelu. 

Pravidla

Obecná pravidla jsou k dispozici po rozkliknutí, stejně tak pravidla magie.

Praktické

Termín: Origins se vrátí na podzim 2023
Místo: DDM Chaloupky u Pelhřimova
Cena: Bude upřesněno

Splatnost: do 30 dní od přijetí emailu s platebními informacemi
Storno podmínky: Pokud po zaplacení poplatku zjistíte, že nemůžete jet, peníze Vám budeme vracet  v jistém percentilu, a to ve výši 100% při zrušení do konce července, 50% při zrušení účasti do konce srpna. Při pozdějším zrušení (září) se budeme pohybovat mezi 25% až 0%.
Pokud pro svou postavu najdete náhradníka, obraťte se prosím na nás.


Datum: Podzim 2023

Místo: DDM Chaloupky u Pelhřimova 

Přihlašování

Registrace postav je uzavřena.

Po vyplnění registračního formuláře se Vám co nejdříve ozveme s informacemi k platbě, ke hře, kostýmům a pod. Kdykoli se nás nebojte kontaktovat buď přes email či fb!

Registrační formuláře:

Orgtým

Pomocníků máme více, zde ale najdete ty hlavní.

Tereza "Foxy" Kvitová

Hlavní org, příběh, linky hráčů, komunikace, web

Lucie "Lassy" Š. Továrková

Pravidlový org, atmosféra, výroba rekvizit.

Jiří Dočekal

Pravidlový org, linky hráčů.

Petra "Lilien" Dočekalová

CP máma, linky hráčů.

Micheala "Sandriel" Hájková

MTZ

Jeho lordstvo Nox

Morální podpora a hlavní maskot.

Napište nám!

Název E-mail Zpráva Odeslat

Kontakt

Sledujte náš fb pro aktuální dění.

739339283

originshp@gmail.com